ביטוח קבלנים: מה זה ביטוח כל הסיכונים לקבלנים – מה הוא כולל ולמי מיועד ?

נכתב ע''י ב- Jun 24, 2023 כחלק מ- ביטוחים ופוליסות |

ביטוח קבלנים נועד לתת מענה רחב לנזקים שעלולים לקרות באתר בנייה לרכוש , לעוברי אורח , לעובדים באתר , לשכנים ומבנים סמוכים וכדומה.

הסיכון בעת עבודות בנייה הוא משמעותי ואנו שומעים על פגיעות באתרי העבודה לצערנו בחדשות מידי יום , כל פגיעה כזו מסתיימת בתביעות שמוגשות בבתי המשפט כנגד כל הגורמים אשר קשורים לפרויקט – מהקבלן הראשי , קבלני המשנה שהיו מעורבים   והיזם ועד בעל הנכס שביקש לבנות את ביתו , או את המבנה שישמש לעסקו.

ישנה חשיבות מכרעת לעריכת פוליסה קבלנית לפרויקט בנייה , אך ממש לא מספיק לערוך ביטוח אצל כל אחד , מומלץ מאוד לערוך את הביטוח אצל סוכנות שמתמחה בתחום הסיכונים לקבלנים.

בניגוד לפוליסת רכב ופוליסת דירה שהינן פוליסות תקניות בהן הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר הכתיב את הכיסויים לחברות הביטוח השונות , ביטוח קבלנים המכונה – ביטוח כל הסיכונים לקבלנים , הינו בטוח שמשתנה בין חברת ביטוח אחת לחברה אחרת , הביטוח מורכב מאוד ויש צורך בהתאמה אישית על ידי מומחה של הפוליסה באופן ספציפי לכל פרויקט ופרויקט לפי מאפייניו הייחודיים .

ביטוח קבלנים הוא ביטוח שמחולק לשלושה פרקים

פרק א – ביטוח הרכוש , פרק ב – ביטוח חבות כלפי צד שלישי ופרק ג’ – ביטוח חבות מעבידים.

פרק א –עוסק בביטוח לרכוש

מקרה של אובדן או נזק פתאומיים ובלתי צפויים מראש אשר נגרמו באתר העבודה לפרויקט או לחלק ממנו מסיבה כלשהי אשר איננה מוחרגת על פי חריגי הפוליסה .

הדגש הוא בסיפא של ההגדרה , וכוונתי לטיפול בחריגי הפוליסה , לא מספיק לרכוש פוליסה קבלנית , יש צורך לטפל בחריגים בפוליסה ולרכוש הרחבות מתאימות .

בשוק יש הרבה פוליסות מסוגים שונים הכוללות חריגים שונים והתנאות שונות , אנשי מקצוע עם ניסיון בתחום יודעים לערוך התאמה לפרויקט הספציפי ולדרוש מחברת הביטוח לבטל חריגים לכיסוי אשר בזמן אמת בעת תביעה עלולים להוביל למצב שחברת הביטוח לא משלמת מכיוון שהנזק נכלל תחת חריג .

דוגמאות פשוטות לכיסויים בפרק א שיש לתת עליהם את הדעת הינם כיסוי רעידת אדמה , כיסוי לנזקי טבע , כיסוי לגניבה , פריצה ונזק בזדון לאתר , וחריגים שיש לתת עליהם את הדעת יכולים לכלול בין היתר חריגים כגון תכנון לקוי , עבודה לקויה וחומרים לקויים שניתן לטפל בהן גם לנזק ישיר וגם לנזק עקיף שנגרם בעקבות אלו .

ישנן הרחבות שונות לפרק א שניתן לרכוש תמורת תוספת כספית ויש לשקול אם הן מתאימות לסוג העבודה ונחוצות ,

כגון כיסוי לרכוש כליו עובדים ורכוש סמוך – הרחבה חשובה ביותר למקרה של אובדן או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה השייך לאחד מהמבוטחים בפוליסה ואינו מהווה חלק מהפרויקט המבוטח לפי הפוליסה או רכוש סמוך השייך למבוטחים ונמצא בשטח ביצוע הפרויקט

הוצאות שכר אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים בגין תכנון , מדידה ופיקוח לשם טיפול בנזק שאירע .

רכוש בהעברה אשר מכסה אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו ( כולל פעולות פריקה וטעינה ) , מבני עזר וציוד כגון משרדים ותכולתם ועוד הרחבות שונות .

פרק ב’ – חבות כלפי צד שלישי

פרק משמעותי וחשוב מאוד הנותן כיסוי לסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין , כתוצאה ממקרה ביטוח המוגדר בפוליסה שיתרחש במהלך תקופת הביטוח כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות לפי פרק א באתר העבודה וסביבתו הצמודה או בכל מקום אחר בתחום הטריטוריאלי שהוגדר בפוליסה הקשור במישרין בפרויקט .

מקרה ביטוח הינו כמוגדר בפוליסה , מדובר באירוע בלתי צפוי שגרם לנזק או לסדרת נזקים הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת .

פרק זה רווי בחריגים אשר יש לטפל בהם על ידי איש מקצוע אחד אחד ולהתאימם לפרויקט הספציפי , חריגים אלו נעים מנזקים לעובדי המבוטח שיש לטפל בהם במסגרת פרק ג – חבות מעבידים, נזקים שחובה לבטחם לפי פקודת רכב מנועי , נזקים בקשר לכלי תחבורה , תביעות של המוסד לביטוח לאומי , נזקים ישירים ועקיפים הקשורים באובדן או נזק לצינורות , כבלים , או התקנים תת קרקעיים , נזקי זיהום , אסבסט  ועוד.

איש מקצוע ידע לרכוש הרחבות בפוליסה המתאימות לצרכים כגון הרחבה לתביעות המוסד לביטוח לאומי שהיא קריטית באתרי עבודה , שכן כאשר עובד של קבלן משנה נפצע , ומקבל פיצוי מהביטוח הלאומי , הביטוח הלאומי מחפש לקבל את כספו או חלק ממנו בחזרה במקרים שהחוק מתיר לו לעשות כך , אנו רואים תביעות רבות כנגד הקבלן הראשי למשל שנתן הוראות באתר אשר אינן מכוסות אם לא נרכשה הרחבה זו .

נזק עקב רעידת , הסרה והחלשות משען או תמך גם הן מוחרגות ויש לרכוש במקרה הצורך הרחבה , כך למשל בזמן העבודה באתר אנו עלולים לגרום לנזקים לבית השכן , תביעות מסוג זה יכולות להגיע לסכומי עתק ויש לתת על כך את הדעת .

הרחבות כגון כיסוי לנזק הנובע משימוש ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו גם היא חשובה עד מאוד , ניתן לטפל באמצעותה בחבויות הנובעות למשל מנזקים שעלולים להיגרם על ידי עגורן שמוקם במקום ומשמש לעבודה .

בנושא זה חשוב לשים לב שחברות הביטוח מכניסות החרגות בשנים האחרונות לנושא של כיסוי בעת פירוק והרכבה של המנוף , אירוע ברמת סיכון גבוהה שיש לטפל בו  .

סוכנות שמתמחה בנושא תדאג לנהל מו”מ מול המבטחת בהקשר זה ובמקביל תדע גם לנהל את האירוע מול החברה שאחראית על התקנת העגורן באמצעות אישורי ביטוח מתאימים שיגנו על המבוטח שלה .

פרק ג חבות מעבידים

נותן כיסוי לנזק לאחד או יותר מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו בפרויקט המבוטח על פי פרק א או כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בפרויקט זה .

פרק זה גם הוא כולל חריגים אשר יש לטפל בהם או לכל הפחות להביאם לידיעת המבוטח כגון – מקרים שונים שקשורים לתביעות מהביטוח הלאומי , נזקים שיש חובה לבטחם על פי פקודת רכב מנועי , נזק מצורנית ( סיליקוזיס ) , נזק מאסבסט , ועוד

פרקים ב וג כוללים עוד הרחבה חשובה שיש לבדוק בקפדנות את התנאים שלה בכל חברה וחברה ואת גבולות האחריות שלה -הגנה בהליכים פליליים ומנהליים עקב קרות מקרה ביטוח . מדובר בהרחבה שנותנת מענה להוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים ו/או מנהליים בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה ואשר אירע בתקופת הביטוח .

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או יעוץ ביטוחי או תחליף ליעוץ ביטוחי  וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, סוכן ביטוח , יועץ ביטוח  ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד / יועץ ביטוח / סוכן ביטוח  העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

 

 

 

 

 

הדפס עמוד זה הדפס עמוד זה

 

Google+